Chinese Culture

中国的传统节日:中秋节 Chinese traditional festival: Mid-autumn Festival

Zhong Qiu Jie, which is also known as the Mid-Autumn Festival,is celebratedon the 15th day of the eighth month of the lunar calendar.

zhōnɡ ɡuó de chuán tǒnɡ jié rì : zhōnɡ qiū jié
中    国  的 传    统   节  日 : 中    秋  节  
Chinese traditional festival: Mid-autumn Festival


zhōnɡ qiū jié , shì zhōnɡ ɡuó de yí ɡè ɡú lǎo jié rì , yīn wèi bá yuè shí wǔ zhè yì tiān
中    秋  节  , 是  中    国  的 一 个 古 老  节  日 , 因  为  八 月  十  五 这  一 天  

shì zài qiū jì de zhènɡ zhōnɡ , suó yǐ chēnɡ wéi zhōnɡ qiū jié 。 jié rì de tè sè shì chī yuè
是  在  秋  季 的 正    中    , 所  以 称    为  中    秋  节  。 节  日 的 特 色 是  吃  月 

bǐnɡ hé tí dēnɡ lonɡ , suó yǐ zhè ɡe jié rì hái jiào zuò yuè bǐnɡ jié hé dēnɡ lonɡ jié 。
饼   和 提 灯   笼   , 所  以 这  个 节  日 还  叫   做  月  饼   节  和 灯   笼   节  。

 


(中秋月饼 zhōnɡ qiū yuè bǐnɡ -  mooncakes)


  zhōnɡ qiū jié hé nónɡ lì xīn nián yí yànɡ , shì yí ɡè jiā rén dà tuán yuán de jié rì 。
  中    秋  节  和 农   历 新  年   一 样   , 是  一 个 家  人  大 团   圆   的 节  日 。

zhōnɡ qiū zhī yè , yuè liɑnɡ zuì yuán 、 zuì liànɡ , yuè sè yě zuì jiāo měi 。 jiā jiā hù
中    秋  之  夜 , 月  亮    最  圆   、 最  亮    , 月  色 也 最  娇   美  。 家  家  户

hù bǎ ɡuā ɡuǒ 、 yuè bǐnɡ děnɡ shí wù , bǎi zài yuàn zhōnɡ dì zhuō zi shànɡ , yì jiā rén yī
户 把 瓜  果  、 月  饼   等   食  物 , 摆  在  院   中    的 桌   子 上    , 一 家  人  一

miàn shǎnɡ yuè yí miàn chī yuè bǐnɡ , zhènɡ shì " tiān shànɡ yì lún cái pěnɡ chū , rén jiān bǎi xìnɡ
面   赏    月  一 面   吃  月  饼   , 正    是  " 天   上    一 轮  才  捧   出  , 人  间   百  姓  

yǎnɡ tóu kàn " , zhè shì duō me méi hǎo de tú jǐnɡ 。
仰   头  看  " , 这  是  多  么 美  好  的 图 景   。


  zhōnɡ qiū jié yuán shì fēnɡ shōu de jié rì 。 zài ɡǔ dài de nónɡ yè shè huì , nónɡ mín
  中    秋  节  原   是  丰   收   的 节  日 。 在  古 代  的 农   业 社  会  , 农   民 

zài fēnɡ shōu de jì jié lǐ , zǒnɡ shì dà shì qìnɡ zhù yì fān 。 zhè ɡe jié rì zhī suó yǐ
在  丰   收   的 季 节  里 , 总   是  大 事  庆   祝  一 番  。 这  个 节  日 之  所  以

chénɡ wéi jiā jié yě hé " chánɡ é  bēn yuè " zhè ɡe měi lì de shén huà yǒu ɡuān 。 chuán shuō ,
成    为  佳  节  也 和 " 嫦    娥 奔  月  " 这  个 美  丽 的 神   话  有  关   。 传    说   ,

ɡǔ shí hou tiān shànɡ yǒu shí ɡè tài yánɡ , tā men lún liú chū xiàn , zhào liànɡ dà dì hé ɡěi
古 时  候  天   上    有  十  个 太  阳   , 他 们  轮  流  出  现   , 照   亮    大 地 和 给 

dà dì dài lái wēn nuǎn , dàn yǒu yì tiān , shí ɡè tài yánɡ què yì qǐ chū xiàn , dà dì
大 地 带  来  温  暖   , 但  有  一 天   , 十  个 太  阳   却  一 起 出  现   , 大 地

shànɡ de nónɡ zuò wù dōu bèi kǎo jiāo le 。 zhè shì , yǒu yí ɡè jiào hòu yì de shén jiàn shǒu ,
上    的 农   作  物 都  被  烤  焦   了 。 这  是  , 有  一 个 叫   后  羿 的 神   箭   手   ,

bǎ qí zhōnɡ jiǔ ɡè tài yánɡ shè le xià lái , tì wàn mín xiāo chú le zāi nàn 。 rén men
把 其 中    九  个 太  阳   射  了 下  来  , 替 万  民  消   除  了 灾  难  。 人  们 

yú shì bǎ tā yōnɡ lì wéi wánɡ 。 hòu yì dānɡ shànɡ huánɡ dì hòu , chén mí jiǔ sè , suí yì
于 是  把 他 拥   立 为  王   。 后  羿 当   上    皇    帝 后  , 沉   迷 酒  色 , 随  意

shā rén , chénɡ le bào jūn 。 tā xī wànɡ chánɡ shēnɡ bù lǎo , pǎo dào kūn lún shān dào qǔ le
杀  人  , 成    了 暴  君  。 他 希 望   长    生    不 老  , 跑  到  昆  仑  山   盗  取 了

wánɡ mǔ niánɡ niánɡ de bù sǐ yào , tā de qī zi chánɡ é  pà tā chánɡ shēnɡ bù lǎo , bǎi xìnɡ
王   母 娘    娘    的 不 死 药  , 他 的 妻 子 嫦    娥 怕 他 长    生    不 老  , 百  姓  

shòu kǔ , bǎ bù sǐ zhī yào tōu lái chī le , yú shì tā zì jǐ jiù qīnɡ piāo piāo dì fēi
受   苦 , 把 不 死 之  药  偷  来  吃  了 , 于 是  她 自 己 就  轻   飘   飘   地 飞 

shànɡ le yuè ɡōnɡ 。 hòu lái , yì bān fù nǚ měi fénɡ zhōnɡ qiū bài yuè , jiù shì xiànɡ yuè ɡōnɡ
上    了 月  宫   。 后  来  , 一 般  妇 女 每  逢   中    秋  拜  月  , 就  是  向    月  宫  

lǐ de chánɡ é  bài jì 。
里 的 嫦    娥 拜  祭 。


  zhōnɡ qiū jié de chuán tǒnɡ shí pǐn shì yuè bǐnɡ , yuè bǐnɡ shì yuán xínɡ de , xiànɡ zhēnɡ tuán
  中    秋  节  的 传    统   食  品  是  月  饼   , 月  饼   是  圆   行   的 , 象    征    团  

yuán , fǎn yìnɡ le rén men duì jiā rén tuán jù de méi hǎo yuàn wànɡ 。 zhōnɡ qiū jié chī yuè bǐnɡ
圆   , 反  映   了 人  们  对  家  人  团   聚 的 美  好  愿   望   。 中    秋  节  吃  月  饼  

jù shuō shǐ yú yuán dài , dānɡ shí , zhū yuán zhānɡ línɡ dǎo hàn zú rén mín bǎ fǎn kànɡ yuán cháo
据 说   始  于 元   代  , 当   时  , 朱  元   璋    领   导  汉  族 人  民  把 反  抗   元   朝  

bào zhènɡ , yuē dìnɡ zài bá yuè shí wǔ zhè yì tiān qǐ yì , yǐ hù zēnɡ yuè bǐnɡ de bàn fǎ
暴  政    , 约  定   在  八 月  十  五 这  一 天   起 义 , 以 互 增   月  饼   的 办  法

bǎ zì tiáo jiá zài yuè bǐnɡ zhōnɡ chuán dì xiāo xi 。 zhōnɡ qiū jié chī yuè bǐnɡ de xí sú biàn zài
把 字 条   夹  在  月  饼   中    传    递 消   息 。 中    秋  节  吃  月  饼   的 习 俗 便   在 

mín jiān chuán kāi lái 。
民  间   传    开  来  。


  hòu lái , zhū yuán zhānɡ zhōnɡ yú bǎ yuán cháo tuī fān , chénɡ wéi mínɡ cháo de dì yí ɡè
  后  来  , 朱  元   璋    终    于 把 元   朝   推  翻  , 成    为  明   朝   的 第 一 个

huánɡ dì , suī rán qí hòu mǎn qīnɡ rù zhǔ zhōnɡ ɡuó , dàn rén mín rénɡ jiù qìnɡ zhù zhè ɡe tuī
皇    帝 , 虽  然  其 后  满  清   入 主  中    国  , 但  人  民  仍   旧  庆   祝  这  个 推 

fān yì zú tǒnɡ zhì de jié rì 。
翻  异 族 统   治  的 节  日 。

 
Translation

Zhong Qiu Jie, which is also known as the Mid-Autumn Festival, is celebratedon the 15th day of the eighth month of the lunar calendar. Becauseof its association with moocakes and lighted lanterns, thisfestival is also called the Mooncake or Lantern Festival.

 Zhong Qiu Jie is a joyous celebration and the eighth month istraditionally a popular month for marriages. Like the Chinese NewYear, it is a time for family gatherings: it is an occasion forfamily members to get together over mooncakes and fruits. The fullmoon is especially bright and Zhong Qiu Jie is traditionally associated with shang yue or "moon appreciation" parties. Zhong Qiu Jie probably began as a harvest festival. In the Chinese agrarian community the harvesting season is a period for celebration and rejoicing. The festival was later given a mythological flavour with legends of Chang-E, the beautiful lady in the moon。

 According to Chinese mythology the earth once had 10 sunscircling over it, each taking its turn to illuminate and bring warmth to the world. But one day all 10 suns appeared together,scorching the earth with their heat. The earth was saved when astrong archer Hou Yi, succeeded in shooting down 9 of the suns. Yistole the elixir of life but to save the people from his tyrannicalrule his wife Chang-E drank it. She found herself floating to themoon. Thus started the legend of the lady in the moon, to who myoung Chinese girls would pray at the Mid-Autumn Festival。

 In the 14th century the eating of mooncakes at Zhong Qiu Jiewas given a new significance. The story goes that when Zhu YuanZhang was plotting to overthrow the Yuan dynasty started by theMongolians, the rebels hid their messages in the mid-Autumnmooncakes.

 Zhu's efforts to oust the "barbarians" andreturn control of the country to the Han people succeeded, and hebecame the first emperor of the Ming dynasty. Although Han rule wasterminated in the 17th century by the Manchus, who started the Qingdynasty, Zhong Qiu Jie continues to be a commemoration of theoverthrow of the Mongolians by Han people.

yǔ zhōnɡ qiū jié xiānɡ ɡuān de shī :
与 中    秋  节  相    关   的 诗  :
Poems related to the Mid-autumn Festival:

 


《 yuè xià dú zhuó 》
《 月  下  独 酌   》

( tánɡ ) lǐ bái 
( 唐   ) 李 白  

 

huā jiān yì hú jiǔ , dú zhuó wú xiānɡ qīn 。 
花  间   一 壶 酒  , 独 酌   无 相    亲  。 
jǔ bēi yāo mínɡ yuè , duì yǐnɡ chénɡ sān rén 。 
举 杯  邀  明   月  , 对  影   成    三  人  。 
yuè jì bù jiě yǐn , yǐnɡ tú suí wǒ shēn 。 
月  既 不 解  饮  , 影   徒 随  我 身   。 
zàn bàn yuè jiānɡ yǐnɡ , xínɡ lè xū jí chūn 。 
暂  伴  月  将    影   , 行   乐 须 及 春   。 
wǒ ɡē yuè pái huái , wǒ wǔ yǐnɡ línɡ luàn 。 
我 歌 月  徘  徊   , 我 舞 影   零   乱   。 
xǐnɡ shí tónɡ jiāo huān , zuì hòu ɡè fēn sàn 。 
醒   时  同   交   欢   , 醉  后  各 分  散  。 
yǒnɡ jié wú qínɡ yóu , xiānɡ qī miǎo yún hàn 。
永   结  无 情   游  , 相    期 邈   云  汉  。


Translation
DRINKING ALONE WITH THE MOON
Li Bai

From a pot of wine among the flowers

I drank alone. There was no one with me --

Till, raising my cup, I asked the bright moon

To bring me my shadow and make us three.

Alas, the moon was unable to drink

And my shadow tagged me vacantly;

But still for a while I had these friends

To cheer me through the end of spring….

I sang. The moon encouraged me.

I danced. My shadow tumbled after.

As long as I knew, we were boon companions.

And then I was drunk, and we lost one another.

Shall goodwill ever be secure?

I watch the long road of the River of Stars.《 chánɡ é  》
《 嫦    娥 》

( tánɡ ) lǐ shānɡ yǐn 
( 唐   ) 李 商    隐  

 

yún mǔ pínɡ fēnɡ zhú yǐnɡ shēn , chánɡ jiānɡ jiàn luò xiǎo xīnɡ chén 。 
云  母 屏   风   烛  影   深   , 长    江    渐   落  晓   星   沉   。 
chánɡ é  yīnɡ huǐ tōu línɡ yào , bì hǎi qīnɡ tiān yè yè xīn 。 
嫦    娥 应   悔  偷  灵   药  , 碧 海  青   天   夜 夜 心  。

 
Translation
TO THE MOON GODDESS
Li Shangyin

Now that a candle-shadow stands on the screen of carven marble

And the River of Heaven slants and the morning stars are low,

Are you sorry for having stolen the potion that has set you

Over purple seas and blue skies, to brood through the long nights?Keywords: 中国的传统节日,中秋节,Chinese traditional festival,Mid-autumn Festival,learn Chinese cultures, Learn Chinese via Skype,1 on 1 Chinese lesson,Chinese tutor,learn standard Chinese,xue hanyu,xue zhongwen,best textbook for learning Chinese,dialogues in Chinese,Chinese conversation,reading,writting,Chinese listening comprehension

ABOUT OUR SCHOOL

MandarinChineseSchool established in 2009,with dozens of experienced native speaking Chinese teachers,our school has the most flexible solutions for foreigners to learn Mandarin Chinese online via skype easily and effectively.Our Online Chinese lessons are offered via Skype,the free video conferencing...Read More.