Chinese Culture

300 Tang Poems - 清明 Qingming Tomb-sweeping Day

One of most famous popular Tang Poems,in China many 4-5 year old kids can recite this poem.

 

《qīnɡ mínɡ》
《清   明 》

zuò zhě : dù mù
作  者  : 杜 牧qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn ,
清   明   时  节  雨 纷  纷  ,
 
lù shɑnɡ xínɡ rén yù duàn hún 。
路 上    行   人  欲 断   魂  。
 
jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ,
借  问  酒  家  何 处  有  ,
 
mù tónɡ yáo zhǐ xìnɡ huā cūn 。
牧 童   遥  指  杏   花  村  。


Qingming

Author: Du Mu


It drizzles thick and fast on the Pure Brightness Day,
I travel with my heart lost in dismay。
"Is there a public house somewhere, cowboy?"
He points at Apricot Village faraway。

Keywords: 300 Tang Poems,清明 Qingming,Tomb-sweeping Day,learn Chinese cultures, Learn Chinese via Skype,1 on 1 Chinese lesson,Learn Chinese Online, One-on-One Mandarin Chinese classes online, online Chinese tutors, online Chinese lessons, learn Mandarin via skype, learn Chinese grammar, Online Chinese lessons for adults, Chinese Course online for Kids, Chinese classes online for Teens