RESOURCES

Tao Te Ching - Full Edition with Cartoon 中国国学-老子Laozi 道德经-动漫版全 dào dé jīnɡ

Keywords: Tao Te Ching(Lzo tzu)translated by Stephen Mitchell,Tao Te Ching - Full Edition with Cartoon 中国国学-老子Laozi 道德经-动漫版全 dào dé jīnɡ

dào dé jīnɡ dònɡ màn bǎn quán
道 德 经 动 漫 版 全
Tao Te Ching(Lzo tzu)

Click here to download the Book freely

 

Chapter1 第一章


[原文]

 

道可道也①,非恒道也②。名可名也③,非恒名也。无名④,万物之始也;有名⑤,万物之母也⑥。故恒无欲也⑦,以观其眇⑧;恒有欲也,以观其所徼⑨。两者同出,异名同谓⑩。玄之又玄⑾,众眇之门⑿。

 

[译文]

 

“道”如果可以用言语来表述,那它就是常“道”(“道”是可以用言语来表述的,它并非一般的“道”);“名”如果可以用文辞去命名,那它就是常“名”(“名”也是可以说明的,它并非普通的“名”)。“无”可以用来表述天地浑沌未开之际的状况;而“有”,则是宇宙万物产生之本原的命名。因此,要常从“无”中去观察领悟“道”的奥妙;要常从“有”中去观察体会“道”的端倪。无与有这两者,来源相同而名称相异,都可以称之为玄妙、深远。它不是一般的玄妙、深奥,而是玄妙又玄妙、深远又深远,是宇宙天地万物之奥妙的总门(从“有名”的奥妙到达无形的奥妙,“道”是洞悉一切奥妙变化的门径)。

 

[注释]

 

①第一个“道”是名词,指的是宇宙的本原和实质,引申为原理、原则、真理、规律等。第二个“道”是动词。指解说、表述的意思,犹言“说得出”。
②恒:一般的,普通的。
③第一个“名”是名词,指“道”的形态。第二个“名”是动词,说明的意思。
④无名:指无形。
⑤有名:指有形。
⑥母:母体,根源。
⑦恒:经常。

 

⑧眇(miao):通妙,微妙的意思。
⑨徼(jiao):边际、边界。引申端倪的意思。
⑩谓:称谓。此为“指称”。
⑾玄:深黑色,玄妙深远的含义。
⑿门:之门,一切奥妙变化的总门径,此用来比喻宇宙万物的唯一原“道”的门径。

 

[English Translation]

 

The tao that can be told
is not the eternal Tao
The name that can be named
is not the eternal Name.

 

The unnamable is the eternally real.
Naming is the origin
of all particular things.

 

Free from desire, you realize the mystery.
Caught in desire, you see only the manifestations.

 

Yet mystery and manifestations
arise from the same source.
This source is called darkness.

 

Darkness within darkness.
The gateway to all understanding.


Keywords: Tao Te Ching,老子Laozi 道德经,free download Chinese textbooks, Learn Chinese via Skype,1 on 1 Chinese lesson,Chinese tutor,Learn Chinese Online, One-on-One Mandarin Chinese classes online, online Chinese tutors, online Chinese lessons, learn Mandarin via skype, learn Chinese grammar, Online Chinese lessons for adults, Chinese Course online for Kids, Chinese classes online for Teens