Learn Standard Mandarin Chinese Online:Tones Drill - Second Tone & Third Tone 中文发音练习

zhōnɡ wén fā yīn liàn xí
中    文  发 音  练   习

dì yì shēnɡ hé dì èr shēnɡ de xùn liàn
第 一 声    和 第 二 声    的 训  练  

Learn Standard Mandarin Chinese Online
Chinese Pinyin Lesson - Chinese Pronunciation Drill:
Tones Drill - Second Tone and Third Tone